Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden – Esmée van Loon 2019

Esmée van Loon
www.esmeevanloon.nl
KvK: 68055986

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Esmée van Loon en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van Esmée van Loon aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Esmée van Loon en Opdrachtgever
3. Opdracht: de dienst of het product dat door Esmée van Loon geleverd zal worden.
Esmée van Loon , KvK: 68055986
tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
4.Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Esmée van Loon de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
5. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
6.Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
7. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 Aw: Auteurswet 1912

ARTIKEL 2. TOEPASSING
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Esmée van Loon en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken
van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Esmée van Loon slechts bindend indien en voor zover deze door Esmée van Loon uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 3. AANBOD
1.Esmée van Loon doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door Esmée van Loon. Na akkoord van de klant op de offerte staat de prijs vast.

ARTIKEL 4. AANVAARDING VAN DE OPDRACHT
1.Esmée van Loon houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Esmée van Loon onaanvaardbaar maken.
2.Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Esmée van Loon is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
1. Esmée van Loon zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Esmée van Loon gebruikelijk werkt.
2. Esmée van Loon spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in degegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot, videoshoot, adviezen /of vormgeving. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Esmée van Loon zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
3. Esmée van Loon levert de beelden/producten af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Esmée van Loon slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto/film/product te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van
tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Esmée van Loon en kan extra kosten met zich meebrengen.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

ARTIKEL 6. ONTWERP

1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Esmée van Loon ontworpen.Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 4 weken nadat de foto selectie is gemaakt, digitaal voorgelegd worden.
2. Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
3. Twee weken na gevraagde wijzingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever. Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd. Huisstijlen worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van Esmée van Loon ontworpen. Het eerste ontwerp van een huisstijl zal binnen 2 weken nadat de schetsen zijn gemaakt, digitaal voorgelegd worden.
2. Opdrachtgever krijgt maximaal eenmaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal
wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.
3. Twee weken na gevraagde wijzingen legt Esmée van Loon een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever. Esmée van Loon laat ontwerpen niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 7. LEVERING
1.Esmée van Loon hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
2. Digitale fotobestanden/video’s worden gemiddeld acht weken na betaling van de factuur geleverd op een stick.
3. Esmée van Loon maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
4. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product
is ontvangen.
5. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.
6. Esmée van Loon levert alleen een selectie nabewerkte foto’s in jpg. Format aan. Eventueel als anders afgesproken ook allen foto’s/video’s in RAWbestand.

Huisstijlen worden nooit in ai bestanden gedeeld.

ARTIKEL 8. VERGOEDING

1. Indien aannemelijk is dat Esmée van Loon hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Esmée van Loon dit doorberekenen aan opdrachtgever.
2. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaak- te kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen prijzen.
3. Alle door Esmée van Loon genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 9. BETALINGSVOORWAARDEN
1. Esmée van Loon zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 10. ANNULERING EN OPSCHORTING
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Esmée van Loon, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is
voldaan.
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
4. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Esmée van Loon niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren zal de fotograaf beroep doen op haar netwerk voor eventuele vervangers maar de
Esmée van Loon is niet verantwoordelijk voor het regelen of betalen van deze vervanger. Indien mogelijk zal er een nieuwe datum worden uitgekozen.
5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
6. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Esmée van Loon.

ARTIKEL 11. KLACHTEN
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de bestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de Esmée van Loon.
2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 12. AUTEURSRECHT
1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch / videografie/ branding werk van Esmée van Loon, indien niet anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Esmée van Loon.
3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder,website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal, tenzij anders overeengekomen.
4. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.
5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
6. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.
8. Elk gebruik van een werk van Esmée van Loon dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Esmée van Loon.
9. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Esmée van Loon, rekent Esmée van Loon drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

ARTIKEL 13. PORTRETRECHT
1. Esmée van Loon houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder,website en weblog, portfolio,advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij Esmée van Loon schriftelijk bekend gemaakt te worden.
3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID
1. Esmée van Loon is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Esmée van Loon of diens vertegenwoordigers.
2. Esmée van Loon is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Esmée van Loon geleverd zijn.
3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Esmée van Loon zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend
vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Esmée van Loon voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever
aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Esmée van Loon die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Esmée van Loon slechts voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal het overeengekomen honorarium. Esmée van
Loon is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook als gevolg van handelen of nalaten van de rechtstreeks door Opdrachtgever ingeschakelde leverancier(s).

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan : – de redelijke kosten ter vasttelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Esmée van Loon in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Esmée van Loon toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van  schade, voor
zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Esmée van Loon is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, renre- en/of
vertragingsschade, schade van weg weersomstandigheden,  schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Esmée van Loon gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen
waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.Als Esmée van Loon bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meer derden inschakelt als bedoeld in artikel dan is Esmée van Loon nimmer aansprakelijk voor
eventuele fouten die door deze derde(n) wordt gemaakt. Als een derde zijn of haar aansprakelijkheid heeft beperkt dan heeft Esmée van Loon de bevoegdheid om die aansprakelijkheidsbeperking mede names Opdrachtgever te aanvaarden. Esmée van Loon is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Esmée van Loon of derden.

ARTIKEL 15. WIJZIGINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Esmée van Loon houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Esmée van Loon aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen

ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Esmée van Loon en opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing.